Stenenzoeken.nl is een private website die zich ten doel stelt kennis en inzichten over zwerfstenen, ijstijden en ijstijdgeologie voor een breed publiek inzichtelijk te maken. In de artikelen op deze website wordt gebruik gemaakt van gegevens die door eigen waarnemingen zijn verkregen, aangevuld met die van derden.

De besproken en afgebeelde zwerfstenen en zwerfsteengroepen komen voornamelijk uit eigen zwerfsteencollecties. De objecten in deze collecties zijn voornamelijk verzameld in de provincies Groningen en Drenthe, met nadruk op het Hondsruggebied. Uit het aangrenzende Emsland in Duitsland zijn collecties van oostelijke grindstenen en zwerfstenen uit het Oslogebied samengesteld. 

Waar nodig of wenselijk zullen op deze site ook artikelen worden geplaatst die betrekking hebben op de geologie en gesteenten in gebieden en landen buiten Nederland.