Syeniet

Syeniet lijkt sprekend op graniet. Het gesteente toont dezelfde kleuren en ook in korrelgrootte en structuur verschillen ze niet van elkaar. Wat is behalve de naam het verschil?

 

Kwarts maakt het verschil

Syeniet is een middel- tot grofkorrelig magmatisch dieptegesteente dat weinig of geen kwarts bevat. Meer nog dan graniet bestaat syeniet uit kaliveldspaat. Plagioklaas komt in wisselende hoeveelheden voor, maar doorgaans in een geringer percentage dan in graniet. Het gehalte bedraagt meestal minder dan 10%. Neemt het percentage plagioklaas toe dan gaat syeniet over in monzoniet.

 

Porfierische graniet - Zwerfsteen van Gieten (Dr.)

Deze fraai rode porfierische graniet bestaat uit kaliveldspaat, kwarts en biotiet. Plagioklaas is nauwelijks aanwezig. 

Graniet is overzadigd aan kwarts. Minstens 20% van de minerale bestanddelen bestaat uit vrije kwarts.

 

Monzoniet - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

In monzoniet is het gehalte aan plagioklaas ongeveer even groot of iets groter dan kaliveldspaat.  Kwarts komt in wisselende hoeveelheden voor. In Tönsbergiet maakt het minder dan 5% van alle bestanddelen uit.  

 

Syeniet - Zwerfsteen van Mommark, Fünen, Dk.

Syeniet lijkt in diverse opzichten op graniet. Kwarts is echter niet of nauwelijks aanwezig. 

Perthiet

Net als in graniet is plagioklaas in syeniet aanwezig als perthiet. Vrije plagioklaas is komt minder voor. Perthiet is een zeer fijne vergroeiing van kaliveldspaat en albiet, waarbij de lichtkleurige albiet heel fijne parallelle, ietwat onregelmatige verlopende lamellen vormt. Perthiet is weliswaar met het blote oog te zien, maar beter nog met een loep of onder een binoculair.

 

Perthietische kaliveldspaat-eersteling - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

De fijne adering in de kaliveldspaat bestasat uit lichtkleurige, ietwat onregelmatig verlopende lamellen van albiet/oligoklaas. Dit zijn twee natriumrijke plagioklaas-soorten.

Kaliveldspaat met perthiet in pegmatiet - Zwerfsteen van Gieten (Dr.)

Kaliveldspaat vormt bij hoge temperatuur mengkristallen. Bij langzame afkoeling vindt, na kristallisatie, ontmenging plaats in kaliveldspsat en plagioklaas. De fijne adering noemt men perthiet.

 

Kaliveldspaat met perthiet - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

Perthiet moet niet verward worden met de eveneens zeer fijne tweelingsstreping bij plagioklaas.

 

 

Larvikiet is een monzoniet

Monzoniet is in zwerfsteenkringen goeddeels onbekend. Toch komt het gesteente als zwerfsteen regelmatig voor, zij het dat zwerfsteenliefhebbers het ‘syeniet’ noemen. Larvikiet is een bekend blauwgrijs gidsgesteente uit het Oslo-gebied in Zuid-Noorwegen en is een monzoniet. In verweerde vorm is Larvikiet wit. Vooral op gepolijste vlakken toont het gesteente opvallend blauwwit oplichtende veldspaten. Larvikiet is om dit decoratieve ‘Schiller-effect’ bekend. Het gesteente wordt in groeven geëxploiteerd en over de hele wereld verscheept. Larvikiet heeft het uiterlijk van syeniet, maar het gesteente bevat globaal evenveel kaliveldspaat als plagioklaas, vandaar de naam monzoniet.  Graniet met deze veldspaatverhouding noemt men monzo-graniet.

 

Larvikiet - Zwerfsteen van Gammel Pol, Als, Dk.

Larvikiet is een monzoniet. Het gesteente bevat meer plagioklaas dan kaliveldspaat. Beide veldspaatsoorten zijn innig met elkaar vergroeid.

Larvikiet - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

Het plagioklaasgehalte is oorzaak dat Larvikiet aan de buitenzijde van zwerfstenen wit verweert. Het verweerde oppervlak is vaak ruw en geeft poederig af. 

 

Larvikiet, gepolijst met Schiller-effect - Tvedalen, Noorwegen

Het karakteristieke parelmoer-achtige oplichten van de veldspaten in larvikiet wordt het 'Schiller-effect' genoemd. Het iriseren heeft niets te maken met het bekende labradoriseren van plagioklaas in sommige basische gesteenten. Bij de exploitatie van Larvikiet houdt men rekening met de oriëntatie van de veldspaten in het gesteente om maximaal te profiteren van de weerschijn van de veldspaten.

 

Larvikiet, donker type, gepolijst - Klastad, Zuid-Noorwegen

Aan de zuidkust van Noorwegen, in de landstreek Tjölling, wordt in steengroeven bij Klastad een zeer donker, zwartgroen  type Larvikiet gewonnen. Het 'Schiller-effect' komt in dit Larvikiet-type bijzonder fraai tot uiting. Vanwege de stemmige kleur wordt dit type veel gebruikt in grafwerken.

 

Syeniet van Assoean is granodioriet

De Nijl bij Assoean (Aswan) in Egypte

Het gebergte op de achtergrond bestaat voornamelijk uit graniet. Vooral de rode granietvariëteiten waren vroeger gewild. Ook nu nog wordt in groeven bij Aswan graniet gewonnen, alhoewel de toepassing heel anders is dan vroeger. In gepolijste vormt maakt met er vloer- en wandtegels van. Ook voor ornamenten en aanrechten wordt het veel gebruikt.

De nabijheid van de Nijl was voor de Egyptenaren destijds van grote betekenis. Het afvoeren van grote granieten ornamenten ging per schip.

 

 

In één van de granietgroeven bij Aswan ligt een onvoltooide obelisk. De mensen die er op staan geven een indruk van de grootte van het object. Het geschatte gewicht van de obelisk bedraagt ongeveer 1160 ton! De obelisk is onvoltooid gebleven, omdat in het gesteente scheuren optraden. 

Naast obelisken en andere ornamenten haalde men uit de granietgroeven rond het oude Syene veel bouwblokken. Veel rode en donkergrijze granietblokken in de pyramiden en in tempels bij Giza komen hier vandaan.

 

 

Groeve in Aswan-graniet bij Aswan (Assoean = Syene) aan de Nijl in Egypte

Bij de oude Egyptenaren was de rode graniet van Syene erg in trek. Het diaklaassysteem in de graniet maakte het mogelijk om uit de wanden van de groeves indrukwekkende, tientallen meters lange obelisken te hakken.

 De hoornblende-graniet van Syene , waaruit met deze obelisken hakte, werd vroeger abusievelijk syeniet genoemd. 

Granietgroeve in Aswan-graniet bij Aswan aan de Nijl in Egypte

Veel dingen uit het oude Egypte wachten nog op een verklaring. Zo is niet duidelijk hoe men destijds met primitieve gereedschappen (zwarte klopstenen van diabaas, koperen en/of bronzen beitels, wiggen en hamers) enorme ornamenten als obelisken en sarcofagen uit keihard graniet kon hakken. De nauwkeurigheid en de maatvastheid laten zien dat men in die tijd over technieken beschikte, die onbekend zijn, maar die van een technische kennis getuigen die vandaag de dag niet zou misstaan.

 

Onvoltooide obelisk in een granietgroeve bij Aswan (Assoean) aan de Nijl in Egypte

 De technieken die men bij het maken van obelisken gebruikte zijn onbekend. Duidelijk is wel dat steenbewerkers in de smalle, slecht toegankelijke werkspleten opzij van de obelisk moeilijk met hun primitieve gereedschappen hebben kunnen werken.

Bewerkingssporen op graniet in een granietgroeve bij Aswan

Zowel op de obelisk als op de liggende en staande granietoppervlakken zijn merkwaardige vlak napvormige uithollingen zichtbaar. Ze liggen vaak in rijen boven en naast elkaar. Deze bewerkingssporen zijn beslist niet veroorzaakt door het hameren met ronde klopkeien van diabaas. Ook met bronzen gereedschap was men niet in staat om dergelijke verticale sporen in de graniet achter te laten. De uithollingen wijzen op machinale bewerking, alsof men met 'bandschuurmachines' graniet heeft weggeschuurd. 

 

Aswan-graniet, ruw breukvlak - Aswan, Egypte

Aswan-graniet is een hoornblende-graniet. Het gesteente bij het oude Syene werd in eerste instantie voor syeniet aangezien. 

Op het  breukvlak zijn de afzonderlijke mineralen goed te onderscheiden. De rode en witte delen in het gesteente worden ingenomen door respectievelijk kaliveldspaat en plagioklaas. Kwarts vormt heldere tot lichtgrijze onregelmatige kristallen. Het zwarte mineraal is een combinatie van hoornblende en biotiet.

 

Aswan-graniet - Aswan, Egypte

Verweringsoppervlak van deze graniet. Het witte mineraal is plagioklaas. Het kleurige, rozerode bestanddeel is kaliveldspaat . Kaliveldspaat vormt verspreid in het gesteente enigszins onregelmatig begrensde, tabletvormige eerstelingen. Het zwarte bestanddeel is biotiet vergezeld van hoornblende.

Aswan-graniet - Aswan, Egypte

Van Aswan-graniet bestaan een aantal variëteiten. Deze verschillen vooral in kleur, maar ook in structuur. De rode varianten zijn het meest in trek. Bij het type op de foto zijn de twee veldspaatsoorten door hun kleurverschil goed van elkaar te onderscheiden. In sommige delen van het Precambrische granietcomplex bij Aswan is het granietgesteente gedeformeerd tot gneisgraniet. 

Aswan-graniet - Aswan, Egypte

Bij Aswan worden ook intensief oranjerode tot donkerrode granieten gewonnen. De granietblokken worden in platen gezaagd en vervolgens gepolijst. Aswan-graniet wordt veel geëxporteerd. 

Gewone syeniet bevat net als graniet donkere mineralen. Vaak is dit biotiet, maar meer nog dan in graniet gaat dit glimmermineraal in syeniet vergezeld van hoornblende of het groenzwarte omzettingsproduct ervan, chloriet. In sommige syenieten, vooral die uit het Oslo-gebied in Zuid-Noorwegen, komt ook pyroxeen (augiet) voor, naast titaniet en veldspaatvervangers. Uit het Oslo-gebied komen trouwens meer bijzondere syenieten. Deze zijn, zij het zeldzaam, ook als zwerfsteen te vinden. Het begrip ‘veldspaatvervanger’ speelt in Oslo-syenieten een belangrijke rol. Dit begrip wordt bij de bespreking van Oslo-syenieten, verderop in dit hoofdstuk, uitgelegd.

 

Syeniet voorkomens in de aardkorst

Syeniet vormt doorgaans kleine voorkomens. Ook in het herkomstgebied van onze zwerfstenen in Scandinavië, liggen de voorkomens van syeniet erg verspreid. Ook hier zijn de voorkomens klein en bovendien niet talrijk. Syeniet komt gewoonlijk voor samen met andere dieptegesteenten. Vaak is dit graniet, waar het voorkomens vormt aan de randen van grote graniet-intrusies. Daarnaast vormt het gesteente ook zelfstandige voorkomens in de aardkorst. Het kan namelijk langs verschillende wegen en op verschillende manieren ontstaan, als gevolg van gecompliceerde differentiatie- en assimilatieprocessen. Vaak is niet precies aan te geven hoe deze processen in de aardkorst zijn verlopen.

 

Syeniet en graniet

Het voorkomen van syeniet in samenhang met graniet is eveneens bijzonder. Beide gesteenten verschillen in chemische samenstelling en vooral in het percentage vrije kwarts. Bij het ontstaan van syeniet als randfacies van graniet moeten langs chemische weg stoffen zijn afgevoerd en aangevoerd. Vooral silica (SiO2) speelt hierbij een rol. Graniet bevat een hoog percentage silica. Het is er zelfs aan oververzadigd. Reden waarom in graniet vrije kwarts aanwezig is en in syeniet niet of nauwelijks. Om syeniet te vormen zou een grote hoeveelheid silica moeten worden afgevoerd, terwijl stoffen als magnesium, ijzer, mangaan, kalk en natrium moeten zijn aangevoerd. Dit alles kan plaatsvinden als bij de vorming van syeniet delen van het omringende gesteente opsmelten, waarbij bestanddelen in het granietmagma worden opgenomen. De samenstelling van het magma verandert hierdoor. Het teveel aan silica in graniet wordt gebruikt bij de vorming van andere mineralen die in syeniet voorkomen. Het opsmelten van omringend gesteente is niet altijd noodzakelijk. Ook door diffusie kunnen bestanddelen uit het omgevende gesteente naar het magma migreren en omgekeerd, waardoor dit in zekere zin ‘vervuilt’. Deze processen noemt men respectievelijk assimilatie en metasomatose.

 

Metasomatose

Dit is een vorm van metamorfose waarbij de samenstelling van gesteenten verandert. Stoffen worden aangevoerd en afgevoerd, waardoor de mineralen van samenstelling veranderen of zelfs geheel worden afgebroken. Dit vindt plaats in vaste toestand.

Gesteenten zijn opgebouwd uit kristallen van mineralen, meestal twee of meer soorten. Deze kristallen zijn hecht met elkaar verbonden. Onder normale omstandigheden zijn gesteenten stabiel. Desondanks kunnen op diepere niveaus in de aardkorst bij een verhoogde temperatuur water en/of andere vluchtige stoffen en ook gassen via microporiën in het gesteente doordringen. In deze hydrothermale vloeistoffen zijn elementen of stoffen opgelost. Het gevolg is dat in sommige mineralen elementen  worden opgelost en afgevoerd of aangerijkt. 

Metasomatose is een bijzonder gecompliceerd proces, waarbij uit het oorspronkelijke gesteente een totaal ander gesteente ontstaat. Vaak is de verandering zo ingrijpend dat niet bepaald kan worden wat het oorspronkelijke gesteente was. Duidelijk is wel dat graniet plaatselijk kan overgaan in een gesteente dat in veel opzichten op syeniet lijkt. 

 

Albiet-syeniet

Het komt geregeld voor dat verzamelaars vondsten van albiet-syeniet melden.  Het zijn niet de meest voorkomende zwerfsteensoorten, maar zowel in West- als in Oost-Baltische zwerfsteengezelschappen worden albiet-syenieten regelmatig gevonden. Het zijn vaak grof- tot grootkorrelige, soms ook porfierische gesteenten, die door een omzettingsproces (metasomatose)uit graniet zijn ontstaan.

In zwerfsteenopzicht vormen deze albiet-syenieten een bijzondere groep gesteenten. Zwerfstenen zijn door verwering aan de buitenzijde opmerkelijk licht van kleur, soms zelfs geheel wit. Het gesteente toont overigens veel overeenkomst met graniet. Kwarts ontbreekt of het is slechts in een gering percentage aanwezig. Veldspaat is het belangrijkste bestanddeel. Bijzonder is dat het geen kaliveldspaat betreft, maar plagioklaas. Op het breukvlak is dit mineraal troebel roomwit, grijs, rose, oranje of meer roodachtig. Op het breukvlak spiegelen de splijtvlakken opmerkelijk zwakker dan bij kaliveldspaat.

De witte verweringskleur, de aanwezige tweelingstreping, de matte glans en de kleur van de veldspaat op het breukvlak maakt dat we hier hoogstwaarschijnlijk met albiet te maken hebben, hoewel dit macroscopisch niet met zekerheid te zeggen valt. Kaliveldspaat komt slechts in een gering percentage voor, maar is dikwijls ook afwezig.  

De aanwezigheid van kleine verspreid voorkomende aggregaten van grasgroene epidoot en donkergroene chloriet, vergezeld van wat magnetiet maakt duidelijk dat we hier niet met normale stollingsgesteenten te maken hebben. Deze albiet-syenieten zijn door af- en aanvoer van stoffen via microporiën langs hydrothermale weg ontstaan. Het oorspronkelijke gesteente was ongetwijfeld graniet. Albiet-syeniet is in feite dus metamorf. Voorkomens in Scandinavië van dit gesteente zijn tot dusver niet bekend. Mogelijk vormen ze op verschillende plaatsen zeer kleine voorkomens in of aan de randen van graniet.

 

Voorbeelden van zwerfstenen van albiet-syeniet

Albiet-syeniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

 

Albiet-syeniet, detail van de steen links

Albiet-syeniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld bij Norg (Dr.)

 

Albiet-syeniet - Zwerfsteen van Wippingen(Dld.)

Type met rose veldspaat. 

 

Albiet-syeniet, detail van de foto hiernaast

Verspreid in het gesteente komen aggregaten van groene epidoot voor. De zwartgroene vlekken zijn van chloriet. 

 

 

Albiet-syeniet - Zwerfsteen van Haddorf (Dld.)

Albiet-syeniet - Zwerfsteen van Mommark, Als (Dk.)

 

 

Zweedse Helsinkiet

Een zwerfsteentype dat al sinds jaar en dag bij verzamelaars bekend staat onder de naam Zweedse Helsinkiet, is net als abiet-syeniet een syenietisch gesteente dat door metasomatose is ontstaan. Zweedse Helsinkiet is door zijn kleurcombinatie rood (kaliveldspaat) en groen (epidoot) een bijzonder aantrekkelijk gesteente. Sommige vormen worden ook wel unakiet genoemd, naar het voorkomen in de Unakas Mountains in Noord-Carolina in de USA. Zweedse Helsinkiet heeft het uiterlijk van een (porfierisch) magmatisch gesteente, dat door zijn rijkdom aan kaliveldspaat en het ontbreken van kwarts aan syeniet doet denken.

Hoofdbestanddeel in de meeste Zweedse Helsinkieten is rode kaliveldspaat. Groene epidoot vult de ruimten tussen de veldspaten op, vaak in gezelschap van zwartgroene chloriet, biotiet en enige magnetiet. Pistache groene epidoot vormt fijnkristallijne aggregaten tussen de veldspaten. Soms is het fraai radiaalstralig. Epidoot is hydrothermaal door omzetting uit plagioklaas ontstaan. Dit mineraal ontbreekt dan ook vrijwel volledig. Kaliveldspaat bleef onaangetast. Kwarts komt soms voor, maar ontbreekt vaak geheel. Omdat Zweedse Helsinkiet lokaal op alle mogelijke plaatsen in het Zweeds/Finse grondgebergte kleine voorkomens vormt, hoeft het niet te verbazen dat de variatie onder zwerfstenen bijzonder groot is. Niet zelden hebben we met roodgroene kataklasieten te maken.  

 

Voorbeelden van zwerfstenen van Zweedse Helsinkiet

Zweedse Helsinkiet - Zwerfsteen van Gieten (Dr.)

Sommige vormen van Zweedse Helsinkiet komen in structuur en samenstelling overeen met unakiet, een veldspaat-epidootgesteente, dat wel gebruikt wordt om sieraden van te maken.

Zweedse Helsinkiet - Zwerfsteen van Gieten (Dr.)

De roodachte kleur van kaliveldspaat in Zweedse Helsinkiet varieert. Ook het percentage groene epidoot wisselt. 

Zweedse Helsinkiet - Zwerfsteen van Johannistal, Oostzee (Dld.)

Magma-differentiatie

Syeniet ontstaat ook door magma-differentiatie. Dit is een proces dat optreedt als de temperatuur van magma daalt en kristallisatie begint. De meeste magma’s vormen een soort vloeibare brij van gesmolten gesteente en kristallen. Compacte, zwaardere kristallen van ijzer- en magnesiumrijke mineralen zakken naar de bodem van het magma-reservoir, terwijl lichtere mineralen, afhankelijk van hun soortelijke massa, in het magma omhoog stijgen en hogerop in het reservoir lagen boven elkaar vormen. Magma-differentiatie treedt vooral op bij basische, basaltische magma’s. Dit type magma bezit een vrij lage viscositeit, waardoor kristallen makkelijker kunnen migreren. Na kristallisatie van het magma zijn in het magmareservoir een aantal gesteentesoorten ontstaan, waaronder syeniet, die in samenstelling van elkaar verschillen en min of meer laagsgewijs boven elkaar liggen.

Verder komen syenieten voor in riftgebieden, vooral de meer exotische typen. Dit zijn plaatsen in de aardkorst waar, door spanningen, diep reikende breuksystemen zijn ontstaan, waarlangs repen aardkorst naar onderen wegzakken. Bij het plutonisme en vulkanisme dat hierbij optreedt, ontstaan gesteenten met een bijzondere samenstelling, waaronder een reeks bijzondere syenieten. Deze onderscheiden zich van normale syenieten door hun afwijkende mineralogische samenstelling. 

 

Voorbeelden van zwerfsteen-syenieten en syenietporfieren uit het Oslo-gebied in Noorwegen

Rhombenporfier - Zwerfsteen van het Messchenveld, Assen (Dr.)

Rhombenporfier is in de zwerfsteenwereld het bekendste gesteente. Herkenning is door zijn opvallende porfierische structuur niet moeilijk.

 

 

Rhombenporfier - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

De variatie onder deze syeniet-porfieren is bijzonder groot. In het huidige Oslo-gebied zijn op zijn minst 23 afzonderlijke lavadekken ontdekt, ieder met zijn eigen kleur en eerstelingkenmerken. Daarnaast komt rhombenporfier voor in talloze gangen. 

Nordmarkiet, type Stokke - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld)

Dit type Nordmarkiet bezit een porfierische structuur. Sommige alkaliveldspaten bezitten een gezoneerde bouw. De meeste Nordmarkieten zijn kwartshoudend. Syeniet mag tot 5% kwarts bevatten.

Pulaskiet - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

Hoewel niet geheel juist, noemen zwerfsteenverzamelaars kwartsvrije Nordmarkiet wel Pulaskiet.

Nefelien-syeniet - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

De zwarte vlekken zijn aggregaten van hoornblende en pyroxeen (augiet). Het grijswitte mineraal is kaliveldspaat. Nefelien vormt licht geelbruine vlekjes in het gesteente. Ze liggen door verwering enigszins verdiept in het oppervlak.

Syeniet als zwerfsteen

Zwerfstenen van syeniet zijn zeldzaam. In het Hondsruggebied komen ze bijzonder weinig voor. Dit ligt aan het herkomstgebied van de zwerfstenen daar. Syeniet-gesteenten komen in het Noord-Balticum (Finland, Noord-Zweden en de Botnische Golf) bijzonder weinig voor. In West-Drenthe en in Friesland komen syenieten iets vaker voor. Zwerfstenen in deze gebieden stammen voornamelijk uit Midden- en Zuid-Zweden en voor een klein deel uit Zuid-Noorwegen. Uit deze streken zijn meer syenieten te verwachten.

 

Voorbeelden van zwerfstenen van syeniet

Syeniet - Zwerfsteen van Walchum (Dld.)

Gewone syeniet bevat kaliveldspaat als hoofdbestanddeel. Plagioklaas komt wel voor, maar het percentage ligt doorgaans onder de 10%. Door het lagere silica-gehalte zijn in syeniet vaak meer donkere mineralen aanwezig.

 

Hoornblende-syeniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

De zwarte vlekken zijn in hoofdzaak opeenhopingen van biotiet en hoornblende. De donkere aggregaten zijn onregelmatig van vorm.

 

 

Augiet-syeniet - Zwerfsteen van Mommark, Als (Dk.)

Zwarte augiet vormt naalden in het gesteente.

Syeniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

De foto toont een deel van het verweerde en daardoor gebleekte oppervlak. Plagioklaas is te herkennen aan de lichtere, soms ietwat groenige kleur. 

Syeniet, breukvlak van de steen hiernaast

Naast veel rode kaliveldspaat is vrij veel lichter getinte plagioklaas aanwezig. Kwarts ontbreekt vrijwel geheel.

 

 

Syeniet - Zwerfsteen van Walchum (Dld.)

Opvallend in deze steen is het hoge percentage geelachtige plagioklaas. De grote grijsrode kristallen zijn eerstelingen van kaliveldspaat. Het zwarte bestanddeel wordt gevormd door aggregaten van biotiet, hoornblende. Deze zijn deels omgezet in zwartgroene chloriet. Dit gesteente is zonder twijfel door stofuitwisseling hydrothermaal uit graniet ontstaan.

 

 

Syeniet - Zwerfsteen van Kasseedorf, Dld.)

Deze syeniet bestaat voor het grootste deel uit steenrode kaliveldspaat. Plagioklaas is te herkennen aan zijn lichtere tint. Donkere mineralen - biotiet, hoornblende, apatiet en magnetiet - vullen de ruimten tussen de veldspaten op.

 

 

Syeniet, detail van de steen hiernaast

Kwarts is in dit gesteente nagenoeg afwezig. Pijlen geven twee kleine kristallen aan

Kwarts-syeniet (monzoniet) - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

In deze zwerfsteen is meer dan 5% kwarts aanwezig, vandaar de naam kwarts-syeniet. Verder valt op dat het gehalte aan plagioklaas relatief hoog is. Het percentage aan vrije plagioklaas is hoger dan kaliveldspaat. In feite spreken we dan niet langer van syeniet, maar van monzoniet. Omdat deze gesteentenaam in de zwerfsteenwereld grotendeels onbekend is, wordt het gesteente hier toch syeniet genoemd. 

 

Kwarts-syeniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

De plagioklaas in deze zwerfsteen is hydrothermaal omgezet in groene epidoot. Dit laatste betreft met name de meer basische vormen van dit mineraal. De pijlen geven een drietal plagioklaas-eerstelingen aan, die in de kern zijn omgezet in epidoot, terwijl de rand nog uit witte natriumrijke plagioklaas bestaat. 

Kwarts-syeniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Op deze detailfoto is te zien dat de plagioklaas-eersteling zonair van bouw is. De witte buitenrand bestaat uit natriumrijke plagioklaas, terwijl de calciumrijkere kern hydrothermaal in epidoot is omgezet. Het plagioklaaskristal wordt aan de linkerzijde begrensd door rookkleurige kwarts.

Kwarts-syeniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Detailopname met rechtsboven op de foto geelbruin verweerde titaniet. De zwarte vlekjes in dit gebied zijn van magnetiet en/of ilmeniet. Midden onderaan is gezoneerde plagioklaas aanwezig, dat deels in groene epidoot is omgezet. Tussen deze plagioklazen en ook daarboven zijn kleine kwartskristallen aanwezig.

 

Vaggeryd-syeniet

Vaggeryd-syeniet vormt bij de plaats Vaggeryd, zuidelijk van Jönköping in Zuid-Zweden. een aantal kleine kleine voorkomens. Deze zijn gebonden aan een imposante, ongeveer 30 km brede verschuivingszone (Protoginzone). Gesteenten in deze breukzone zijn gedeformeerd. De breukzone loopt in een boogvormige lijn van de Zweeds/Noorse grens bij Trysil tot in Skane in Zuid-Zweden. De breukzone markeert een zeer oude botsing tussen twee continentale aardkorstplaten. Ten oosten daarvan liggen zeer oude gesteenten van de Svecofenniden. Aardkorstgesteenten westelijk van de breukzone zijn met een ouderdom van 1200 miljoen jaar een stuk jonger. Door de kracht van de botsing van beide aardkorstplaten zijn gesteenten weswtelijk van de zone enige kilometers opgeheven ten opzichte van gesteenten oostelijk daarrvan. De graad van metamorfose van de gesteenten neemt van het oosten naar het westen sterk toe. 

Vaggeryd-syeniet is meestal zeer grofkorrelig en is vaak gedeformeerd, zelden gneisachtig. Het gesteente is Kwarts, indien aanwezigen is door deformatie suikerkorrelig. Op het breukvlak vallen talrijke onregelmatige zwarte vlekken op van donkere mineralen. Door verwering laten deze meer of minder diepe putten na in het oppervlak.

 

Voorbeelden van zwerfstenen van Väggeryd-syeniet

Vaggeryd-syeniet - Zwerfsteen van Langö, Hindsholm (Dk)

 

 

Vaggeryd-syeniet - Zwerfsteen van Langö, Hindsholm (Dk.)

Vaggeryd-syeniet - Zwerfsteen van Midskov, Hindsholm (Dk.)

 

 

Vaggeryd-syeniet - Zwerfsteen van Langö, Hindsholm (Dk.)

 

Vaggeryd-syeniet - Zwerfsteen van Mommark, Als (Dk.)

 

Porfierische Vaggeryd-syeniet

Het syenietvoorkomen van Väggeryd in Zuid-Zweden heeft ook een afwijkend zwerfsteentype geleverd dat in de verte aan rhombenporfier herinnert. Het gesteente vormt een randfacies van de syeniet. Deze porfierische vorm van Väggeryd-syeniet bevat rhombische en spoelvormige veldspaat-eerstelingen. Sommige typen herinneren daardoor aan rhombenporfier. 

 

Voorbeelden van zwerfstenen van porfierische Väggeryd-syeniet

Porfierische Vaggeryd-syeniet - Zwerfsteen van Horne Naes, Fünen (Dk.)

Porfierische Vaggeryd-syeniet - Zwerfsteen van Frydendal, Als (Dk.)

 

 

Porfierische Vaggeryd-syeniet - Zwerfsteen van Nypol, Als (Dk.)

Porfierische Vaggeryd-syeniet - Zwerfsteen van Langö, Hindsholm (Dk.)

Porfierische Vaggeryd-syeniet - Zwerfsteen van Mommark, Als (Dk.)

 

Syenieten uit het Oslo-gebied

Syenieten uit het Oslo-gebied in Zuid-Noorwegen hebben bij zwerfsteenverzamelaars een bijzondere klank. Niet alleen zijn zwerfstenen uit Noorwegen in ons land zeldzaam, sommige zijn zelfs zeer zeldzaam, ze hebben dikwijls ook een eigen uiterlijk en bezitten een bijzondere samenstelling.

 

Het voor zwerfsteenliefhebbers interessante Oslo-gebied met zijn tientallen granieten, syenieten en vulkanieten is op de kaart rood omlijnd

De Oslo-slenk in Zuid-Noorwegen

Geboorteplaats van heel bijzondere gesteenten

Het Oslo-gebied in Zuid-Noorwegen, met de stad Oslo min of meer in het centrum, is onderdeel van een oude slenk ofwel een riftzone. Het is een betrekkelijk klein gebied van ongeveer 220 km lang en maximaal 60 km breed. Langs diep reikende breuken, zijn trapsgewijs smalle repen aardkorst weggezakt tijdens het Laat-Carboon en het Perm.

 

De Oslo-slenk in Zuid-Noorwegen is vanaf het Laat-Carboon tot ver in het Perm opgevuld met een groot aantal  vulkanieten. In een later stadium van de ontwikkeling kristalliseerden in magmareservoirs een aantal dieptegesteenten, zoals Larvikiet, Nordmarkiet en Ekeriet (=graniet) 

Ontstaan van de Oslo-slenk

Het ontstaan van de Oslo-slenk, samen met vergelijkbare gebieden in Europa, vormde de nasleep van de Laat-Carbonische Variscische gebergtevorming. Door plaatbotsingen ontstonden op tal van plaatsen in Europa gebergten. Het Zwarte Woud, de Vogezen, het Fichtelgebergte, het Ertsgebergte en andere middelgebergten dateren uit die tijd. Sinds hun ontstaan zijn deze hooggebergten afgesleten tot heuvelachtige rompgebergten. De krachten die bij plaatbotsingen optraden veroorzaakten rekspanningen in de aardkorst. In Zuid-Noorwegen ontstond hierdoor een smalle riftzone met breuken. De breuken in de slenk snijden door de hele aardkorst tot in de onderliggende mantel, op meer dan 30km diepte. Zonder verder op details in te gaan blijkt dat de daling in het noorden van de Oslo-slenk ca. 1000m heeft bedragen, in het zuiden oplopend tot bijna 3000m. De bodemdaling werd voor het grootste gedeelte gecompenseerd door opvulling met vulkanische gesteenten.

De aardkorstverdunning, die het gevolg was van rekverschijnselen in de breukzone, was de directe oorzaak dat delen van de onderliggende mantel begonnen te smelten. Het basaltisch magma dat hierbij ontstond, verzamelde zich in grote magmakamers op ruim 30km diepte langs de MOHO-grens. De hoge temperatuur van het magma (ca. 1300oC) was oorzaak dat gesteenten uit de onderste aardkorst opsmolten. Het gesmolten aardkorstmateriaal werd deels door het basaltische stammagma opgenomen, waardoor dit van samenstelling veranderde.

 

Door rekverschijnselen in de riftzone in het Oslo-gebied ontstond in het Laat-Carboon een reeks diep reikende breuken, waarlangs repen aardkorst naar onderen wegzakten. Tektonische rek veroorzaakte ter plaatse een verdunning van de aardkorst, waardoor gesteenten in de onderliggende mantel begonnen op te welven en deels ook te smelten. Het magma dat hierbij ontstond smolt vervolgens gesteenten uit de onderste aardkorst op en verzamelde zich op een hoger niveau in de aardkorst in verschillende magmakamers. Van hieruit steeg het magma langs breuken omhoog tot aan het aardoppervlak. Via spleeterupties zijn op deze wijze enorme hoeveelheden basalt en rhombenporfier periodiek over het aardoppervlak uitgevloeid.

 

 

Basaltrotsen aan de kust van Molen bij Helgeroa in Zuid-Noorwegen.

De vulkanische activiteit in het Oslogebied begon op het eind van het Carboon met het op grote schaal uitvloeien van basalt. Deze plateau-basalten komen nog op verschillende plaatsen in het Oslo-gebied voor.

Melafier-amandelsteen - Molen bij Helgeroa, Zuid-Noorwegen

De basalt bij Molen bevat voor een deel talrijke kleine en grotere gasholten. Dit is een teken dat de lava bij het uitvloeien door afkoeling stroperiger werd, waardoor opgelost gas niet volledig meer kon ontwijken. De gasblazen werden in de loop van de tijd opgevuld met mineralen als calciet, kwarts, chloriet en ook wel epidoot. Dit type basalt noemt men in de zwerfsteenkunde wel 'melafier' of 'melafier-amandelsteen' . De structuur ervan staat bekend als amygdaloïdaal.

 

 

Rhombenporfier vormt uitgestrekte lava-dekken in de Oslo-slenk

De rhombenporfierheuvel Kölsas, noord van Oslo in Zuid-Noorwegen

Een van de meest omvangrijke uitvloeiingen van rhombenporfier heeft het bekende type RP1 opgeleverd. Over een lengte van ca. 170 km komt deze typische rhombenporfier met zijn smalle evenwijdig gerangschikte eerstelingen als lavadek in het Oslogebied voor. Het type staat bekend als RP1 Kölsas. 

 

Rhombenporfier, type RP1 Kölsas - gesteentemonster van Kölsas, Oslo, Noorwegen.

Hoewel dit type rhombenporfier vooral bekend is door zijn meer grijsachtig getinte vormen, zijn bruine en bruinrode varianten niet zeldzaam. Karakteristiek zijn de talrijke, smal spoelvormige eerstelingen, die evenwijdig aan elkaar zijn gerangschikt.

Rhombenporfier, type RP1 Kölsas - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

De slanke, spoelvormige veldspaat-eerstelingen liggen door stroming van de lava meer of minder parallel aan elkaar. 

De ontwikkeling van het riftsysteem in Noorwegen valt uiteen in drie fasen. De eerste fase begon al in het Laat-Carboon. Vulkanische uitbarstingen produceerden langs spleeterupties grote hoeveelheden basaltlava. Deze vormden plateaubasalten. Rhombenporfieren en het syenietisch dieptegesteente Larvikiet, vormden samen met de verwante lardaliet en andere nefelien-syenieten, een tweede fase. Deze fase vond plaats na de vorming van plateaubasalten in het Laat-Carboon. Er is toen, ook langs spleeterupties, gigantisch veel rhombenporfierlava geproduceerd. De lava kon door zijn bijzondere gehalte aan fluor vrij makkelijk over het vlak golvende landschap uitvloeien. Tijdens achtereenvolgende vulkanische fasen zijn tientallen rhombenporfierdekken gevormd, elk met zijn kenmerken.

 

Spleeteruptie van basaltlava op Hawaï

Door de dunvloeibaarheid van de lava kan opgelost gas makkelijk ontwijken. Erupties als hierboven leveren een fantastisch schouwspel op van soms kilometers lange, vurige lava-fonteinen, waarbij lava tientallen tot enige honderden meters omhoog geworpen wordt. Zo ongeveer moeten we ons ook het uitvloeien van rhombenporfiermagma in het Oslo-gebied in de Perm-periode voorstellen.

 

 

Voorbeelden van zwerfstenen van rhombenporfier

Rhombenporfier - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

Rhombenporfier - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

 

 

Rhombenporfier - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

Rhombenporfier - Zwerfsteen van het Foxholstermeer (Gr.)

Rhombenporfier - Zwerfsteen van Zuidlaren (Dr.)

Aflopend vulkanisme in de Oslo-slenk

De slotfase van het riftvulkanisme in het Oslo-gebied wordt gemarkeerd door de vorming van een groot aantal centrale eruptiepunten. Deze groeiden uit tot imposante stratovulkanen. Het silicarijke magma dat toen uitgestoten werd, was aanleiding tot zeer explosieve uitbarstingen. Uit de afzettingen van begeleidende pyroklastische stromen zijn destijds tal van ignimbrieten gevormd. Door het instorten van de magmareservoirs onder het vulkaanlichaam ontstonden vervolgens grote caldera’s, waarin naderhand verdere verzakkingen plaats vonden. Het gevolg hiervan was dat magma langs de ringvormige breuken in de caldera’s naar boven kon opdringen. De karakteristieke inzakkingsstructuren met hun ringvormige intrusies noemt men cauldrons. Afhankelijk van de samenstelling van het magma van de intrusies komen in deze cauldrons gesteenten voor als basalt, ignimbriet, rhombenporfier, syenietporfier, syeniet en zelfs graniet (Ekeriet).

 

Augietporfierische Oslo-basalt - Zwerfsteen van Werpoloh (Dld.)

Bordvika-ignimbriet - Zwerfsteen van Ertebölle, Limfjord (Dk.)

 

 

Rhombenporfier, ignimbrietisch type - Zwerfsteen van het Foxholstermeer (Gr.)

 

Ekeriet - Zwerfsteen van Hattem (Gld.)

Rhombenporfier-conglomeraat - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

De rekspanningen in de Oslo riftzone doofden in het Vroeg-Trias uit. Hiermee kwam een eind aan het bij tijden spectaculaire vulkanisme in het Oslogebied. Sindsdien verkeert het gebied in rust en kon erosie zijn werk doen. Dit heeft het bestaande vulkanische reliëf vergaand aangetast. Van de indrukwekkende vulkanen die het landschap vroeger sierden is in het Noorse landschap niets meer te zien. Alleen een reeks gesteenten die hiermee verband houdt, ligt nog aan het aardoppervlak.

 

Dieptegesteenten in het Oslo-gebied

Op diepere niveaus in de riftzone zijn in en vanuit grote magmareservoirs tal van plutonieten (=dieptegesteenten) en ganggesteenten ontstaan. Door assimilatie van onder meer omringende kalkgesteenten, veranderde de samenstelling van het magma plaatselijk. Dit gaf aanleiding tot de vorming van een uiteenlopende reeks verschillende dieptegesteenten, waaronder granieten, syenieten, monzonieten en nefelien-syenieten. Deze laatste hebben als kenmerk dat het gesteente naast kaliveldspaat mineralen bevat die bekend staan als veldspaatvervangers. Deze noemt men in de geologie foïden. Het mineraal nefelien is zo’n foïd of veldspaatvervanger. Larvikiet, Lardaliet, Foyaiet, en meer korrelige soorten bevatten meer of minder nefelien. Door erosie liggen deze syenieten in het Oslo-gebied op verschillende plaatsen aan het aardoppervlak.

 

Verdieping

Veldspaatvervangers ofwel foïden

De chemische samenstelling van magma is bepalend voor de gesteenten die na kristallisatie ontstaan. Kiezelzuur ofwel silica (SiO2) is een zeer belangrijk bestanddeel. Bij de vorming van kristallen vormt het samen met een aantal andere elementen karakteristieke verbindingen. Mineralen die hieruit ontstaan noemt men silicaten. Kaliveldspaat, biotiet en hoornblende zijn veel voorkomende silicaten, evenals plagioklaas, granaat en muscoviet.

 

Nefelien - Barkevik, Noorwegen

Nefelien heeft in het Oslo-gebied een bruingrijze kleur. Op het breukvlak heeft het een typische spekglans.

Lardaliet - Zwerfsteen van Wippingen (Dld.)

Lardaliet is een grootkorrelige variëteit van larvikiet. Het gesteente bevat in tegenstelling tot Larvikiet vrij veel nefelien. 

Nefelien-basalt - Zwerfsteen van Haddorf (Dld.)

De lichte vlekjes in het basalt-gesteente worden veroorzaakt door het makkelijk verweerbare mineraal nefelien.

 

Nordmarkiet - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

Syeniet is een gesteente dat verzadigd is aan silica. Bij de kristallisatie was in het magma voldoende SiO2 aanwezig om naast donkere mineralen ook veldspaten te vormen. Soms schoot een klein beetje SiO2 over. Dit vinden we terug in een gering aantal kleine kwartskristallen, die zich tussen de veldspaten genesteld hebben. 

Hoornblende-graniet (Aland-rapakivi) - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

Graniet is (sterk) oververzadigd aan silica. Er was in het oorspronkelijke magma veel meer SiO2 aanwezig dan nodig om de meeste mineralen te vormen. Het overschot kristalliseerde uit als vrije kwarts. In graniet is minstens 20% vrij kwarts aanwezig. 

 

Nefelien-syeniet - Zwerfsteen van Werpeloh Dld.)

Nefelien-syeniet is aan SiO2 onderverzadigd. Bevat magma te weinig SiO2 om alle veldspaten te vormen, dan vormen zich zogenoemde veldspaatvervangers. Deze noemt men foïden. Het mineraal nefelien is een foïd. Nefelien verweert snel. Het laat aan de buitenzijde van zwerfstenen putten na, die deels gevuld zijn met geelachtige of bruine verweringsresten van het mineraal. Nefelien-syeniet noemt men in de geologie foïd-syeniet. 

 

 

Als magma verzadigd is aan silica, ontstaan daaruit kwartsvrije gesteenten, zoals syeniet. Is het aan kiezelzuur oververzadigd, dan blijft er naast de vorming van silicaten voldoende silica over om zelf kristallen te vormen. Deze herkennen wij als vrije kwarts. Graniet met zijn overmaat aan kwarts is gevormd uit magma dat aan silica oververzadigd was.

Magma kan ook onderverzadigd zijn aan kiezelzuur. Bij kristallisatie zal alle beschikbare silica (SiO2) gebruikt worden voor de vorming van veldspaat, biotiet, hoornblende en dergelijke, maar er is te weinig aanwezig om alle veldspaten te vormen. Er ontstaan kristallen van onderverzadigde veldspaten. Men noemt deze veldspaatvervangers ofwel foïden.

Een heel bekend type veldspaatvervanger is het mineraal nefelien. Dit mineraal komt regelmatig voor in sommige basaltgesteenten en ook in sommige syenieten. Nefelien verweert snel, waardoor het bij sterk verweerde zwerfstenen putten in het oppervlak na laat. Op het verse breukvlak kleurt nefelien rookbruin of grijsbruin. Het glanst enigszins spekachtig.

 

Larvikiet

Larvikiet - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

Larvikiet bevat in het herkomstgebied oostelijk van de Zuidnoorse stad Larvik soms enige kwarts. Meer naar het westen komt in het gesteente nefelien voor. Beide mineralen komen echter nooit samen voor. Kwarts en nefelien sluiten elkaar uit.

Larvikiet, nefelienhoudend - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

In zijn westelijke verbreidingsgebied in Zuid-Noorwegen bevat Larvikiet geen kwarts meer. Hiervoor in de plaats is enige nefelien aanwezig. In de zwerfsteen op de foto is dit mineraal te herkennen aan de gelige vlekjes en putjes  in het verweerde oppervlak. 

De aanwezigheid van veldspaatvervangers als nefelien heeft belangrijke consequenties voor gesteenten. Kwarts en nefelien komen nooit samen in hetzelfde gesteente voor. Beide mineralen sluiten elkaar uit. In het Oslo-gebied in Zuid-Noorwegen komen talrijke nefelien-syenieten voor. Het zijn meest licht- tot donkergrijze gesteenten, soms ook blauw- of roodachtig, in een enkel geval zelfs groenzwart. In ons land zijn hiervan zwerfstenen gevonden. De bekendste nefelien-syenieten zijn Lardaliet en Foyaiet.

 

Lardaliet

Lardaliet - Zwerfsteen van Wippingen (Dld.)

Lardaliet is een grootkorrelige variëteit van Larvikiet. Een ander verschil is de aanwezigheid van vrij veel grote kristallen van nefelien. Op de foto is dit mineraal te herkennen aan zijn bruine kleur. Het ligt door verwering enigszins verdiept in het oppervlak. 

 

 

Lardaliet - Zwerfsteen van Ertebölle, (Dk.)

Veldspaten in Lardaliet tonen in de meeste gevallen niet de typische blauwwitte weerschijn. Nefelien is te herkennen aan de onregelmatig gevormde, bruinachtige vlekken.

Lardaliet - Zwerfsteen van Weissenhaus, Oostzee (Dld.)

Op het breukvlak is nefelien te herkennen aan zijn spekachtige glans en aan de grijsbruine kleur. 

 

Foyaiet (nefelien-syeniet)

Foyaiet (nefelien-syeniet) - Zwerfsteen van Werpeloh Dld.)

Foyaiet lijkt veel op een grove diabaas met een ofietische structuur. Foyaiet is witter van kleur en bevat ook minder donkere mineralen dan diabaas. Verder gaat de gelijkenis niet. Foyaiet is rijk aan nefelien. Dit mineraal ontbreekt in diabaas. De naam van het gesteente is afkomstig van Montes da Foia bij Monchique in Zuid-Portugal. De rotsheuvel ten noorden van de Algarve bestaat uit een vergelijkbaar type nefelien-syeniet.

 

Foyaiet, detail van de foto hiernaast

Naast grijswitte lijstvormige kaliveldspaat is veel verweerde bruine nefelien aanwezig. Het zwarte mineraal bestaat uit augiet (aegerien), hoornblende en biotiet. 

Overige nefeliensyenieten

Korrelige nefelien-syeniet - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

Hoofdbestanddeel is grijswitte kaliveldspaat. In de talloze ietwat verdiepte gaatjes bevinden zich verweringsresten van nefelien. Het zwarte mineraal is hoornblende.

Korrelige nefelien-syeniet, detail van de foto links

Opvallend zijn vooral de  onregelmatig begrensde aggregaten van zwarte amfibool. Deze hoornblendesoort wordt in de zwerfsteenkunde nog wel met de verouderde naam 'barkevikiet' aangeduid.

Nefeliensyeniet - Zwerfsteen van Noordlaren (Dr.)

Nefelien-syeniet komt in het Oslo-gebied op een aantal plaatsen voor. Vaak zijn het kleine (gang)voorkomens, die in korreling en structuur van elkaar verschillen. In samenstelling zijn ze vrijwel gelijk. 

Nefelien-syeniet - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

De klein- en gelijkkorrelige typen nefelien-syeniet komen het meest voor. Ze verschillen alleen in structuur van de hierboven afgebeelde foyaiet. Door verwering zijn zwerfstenen aan de buitenzijde zeer licht gekleurd. Op het breukvlak zijn ze licht (blauw)grijs.

 

Larvikiet wereldberoemd als natuursteen

Een heel bekende ‘syeniet’ is Larvikiet. Feitelijk is Larvikiet geen syeniet maar een op syeniet gelijkende monzoniet. Sommige varianten van dit gesteente tonen een prachtige blauwwitgroene schittering (=Schillerisatie ofwel Schiller-effect), veroorzaakt door lichtverstrooiing in de veldspaten. Het gesteente wordt onder de naam 'labrador' veel als natuursteen toegepast. In het Oslo-gebied wordt Larvikiet op verschillende plaatsen in grote steengroeven gewonnen. Elk type wordt verhandeld onder een eigen handelsnaam.

 

 

 

Larvikiet bezit in het zuidelijke deel van het Oslo-gebied zijn grootste verbreiding. Ondanks het gelijkmatige uiterlijk, zijn van dit gesteente talloze structuur- en kleurvariëteiten bekend, zelfs steen- en diep bruinrode. Bekend is ook dat het iriserende effect van de veldspaten verschillend is. In sommige larvikiet-typen ontbreekt het 'Schiller-effect'. 

 

 

Larvikiet - Zwerfsteen van Gammel Pol, Als (Dk.)

De blauwgrijze kleur van het gesteente wordt veroorzaakt door de evenwijdige gerichtheid van de veldspaatkristallen. Hierdoor is het iriserende 'Schiller-effect' op het zichtvlak goed zichtbaar. 

Larvikiet, type 'Labrador blue' - Tvedalen, Helgeroa, Zuid-Noorwegen

In groeves bij Tvedalen worden verschillende larvikiet-typen met fraai iriserende veldspaten als natuursteen gewonnen.

Larvikiet, type 'Emerald Pearl' - Klastadt, Zuid-Noorwegen

In de omgeving van Klastadt komt een donkere, zwartgroene variëteit voor van Larvikiet. De blauwwit oplichtende veldspaten leveren een prachtig contrast met de donkere achtergrond. 

Pulaskiet, Nordmarkiet en Ekeriet

Naast volkomen kwartsvrije syenieten zijn uit het Oslo-gebied zijn ook kwartshoudende tot kwartsrijke syenieten bekend. Een voorbeeld van een kwartshoudende syeniet is Nordmarkiet. De kwartsvrije vorm wordt in zwerfsteenkringen wel ‘Pulaskiet’ genoemd. Nordmarkiet komt in het Oslo-gebied op verschillende plaatsen voor. Het gevolg hiervan is dat van dit gesteente talloze varianten voorkomen. Vrijwel nergens zijn scherpe grenzen tussen de verschillende typen te trekken. Dit geldt overigens ook voor de meest andere Oslo-syenieten. Nordmarkiet gaat bij toename van het percentage kwarts onmerkbaar over in graniet (Ekeriet). Hetzelfde zien we bij Lardaliet, een grootkorrelige nefelien-syeniet, die overgangen naar Larvikiet laat zien.

Nordmarkiet - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.)

Nordmarkiet is een kwartshoudende syeniet. Het lijkt sterk op Ekeriet. Het kwartsgehalte varieert sterk. Kwartsvrije Nordmarkieten, eventueel met wat nefelien nefelien, noemt men in zwerfsteenkringen Pulaskiet. Nordmarkiet gaat naadloos over in Ekeriet.

Ekeriet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Ekeriet is de toonaangevende granietsoort in het Oslo-gebied in Zuid-Noorwegen. Het gesteente komt in tal van (kleur)variëteiten voor. Ekeriet is pyroxeenhoudend. Naast zwarte biotiet komt zwartgroene aegerien voor. Het vormt naaldvormige kristallen.