Stollings- of magmatische gesteenten 

Een kort overzicht

Smaland-graniet (Eksjö-graniet) - Zwerfsteen van het Hoge veld, Norg (Dr.)

Graniet is een typisch voorbeeld van een stollingsgesteente. Het gesteente is opgebouwd uit kristallen van een viertal mineralen: kaliveldspaat, kwarts, plagioklaas en biotiet.

Graniet ontstaat vaak op vele kilometers diepte in de aardkorst door lan gzame afkoeling van magma.

Stollingsgesteenten worden ook wel magmatische gesteenten genoemd. Veel gesteenten die in Scandinavië nu aan het oppervlak liggen, zijn oorspronkelijk op vele kilometers diepte in de aardkorst ontstaan. Vooral graniet komt veel voor. Dat blijkt uit de talloze zwerfstenen die voorkomen. Zwerfstenen van graniet zijn in bijna elke denkbare kleur en korreling te vinden: rood, roze, grijs, wit, geelachtig, oranje, bruin, fijnkorrelig, gelijkkorrelig, grof- tot grootkorrelig en porfierisch.

Je hebt stollingsgesteenten die diep verborgen in de aardkorst kristalliseren. Graniet is hier een goed voorbeeld van. Het ontstaat door het langzaam vastworden (kristallisatie) van magma.

 

 

 

Er zijn ook veel zwerfsteensoorten die onderaards in spleten en scheuren van het omgevende gesteente ontstaan zijn. Granietporfier is hiervan een fraai voorbeeld. Onder zwerfstenen zijn hiervan talrijke voorbeelden te vinden.

Tenslotte zijn er nog vulkanische gesteenten. Deze laatste noemt men doorgaans vulkanieten. Het is een zeer diverse groep gesteenten, die hun ontstaan danken aan vulkanische activiteiten. Basalt is een heel bekend vulkanisch gesteente dat door stolling van lava ontstaat.

Zwerfsteenvoorbeelden van stollingsgesteenten