Noord-Zweden

Aan de ligging en het verloop van de Botnische Golf en aansluitend het zeegebied van de Oostzee is te danken dat vooral in het Hondsrug-gebied in Oost-Drenthe en aangrenzend Groningen relatief veel zwerfsteen-soorten uit dit veraf gelegen deel van Scandinavië door het landijs zijn aangevoerd. Het reliëf van het landschap en daarmee de bewegingsrichting van het landijs in Noord-Zweden heeft hierin een bepalende rol gespeeld. 

Marsfjällets, een fraai natuurgebied in Noord-Zweden.

Het is nauwelijks voorstelbaar dat hier, lang geleden, een hooggebergte vergelijkbaar met de Andes aanwezig was. Door verwering verdwenen de bergmassieven en kwamen de granieten'wortels' van het gebergte aan de oppervlakte. Zwerfstenen daarvan kwamen in de ijstijd in het Hondsruggebied terecht.

 

Nordingra-rapakivi

Ragunda-rapakivi

Ragunda sferoliet-porfier